Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále také „VOP“) pro online objednávky na stránkách www.thetablemona.cz.

Níže bychom vám chtěli představit naše Všeobecné obchodní podmínky, které se vztahují na zpracování a vyřízení vašich nákupů.

Jestliže pro účely těchto VOP používáme výraz „my“ nebo „naše“, myslíme tím společnost The table Mona s.r.o. se sídlem Růžodolská 270/6, Liberec XI-Růžodol I, 460 01, Česká Republika zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod spisovou značkou C 38196.

Kontaktní údaje
E-mail: info@thetablemona.cz
Telefon: +420 605 156 292
Web: www.thetablemona.cz

Nabídky na našich internetových stránkách www.thetablemona.cz se orientují výhradně na spotřebitele, případně na jeho podnikatelské činnosti.

Uzavření smlouvy a doručení zboží

Objednáním zboží na stránce www.thetablemona.cz s námi uzavíráte kupní smlouvu. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí této kupní smlouvy. Kupní smlouva a VOP se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „občanský zákoník“).

Kliknutím na „Objednat“ činíte závaznou objednávku zboží, které se nachází v nákupním košíku.

Pro dokončení objednávky je nutné, aby jste souhlasili s těmito VOP a svůj souhlas vyjádřili zaškrtnutím příslušného pole a souhlasili se zpracováním osobních údajů. Máte-li zájem dostávat novinky ze Služby, musí zaškrtnout políčko „Chci dostávat novinky e-mailem?“.

Bezprostředně poté, co tímto způsobem odešlete objednávku, vám na vámi sdělenou adresu zašleme potvrzovací e-mail. Jakmile tento potvrzovací e-mail obdržíte, znamená to, že jsme společně uzavřeli smlouvu. Uplatnění ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se tímto vylučuje.

Zboží objednané na základě platby předem (rezervované zboží) bude expedováno bezprostředně poté, co obdržíme platbu plné kupní ceny a veškerých nákladů za poštovné.

Ve výjimečných případech, jestliže naši dodavatelé nesplní povinnost dodat nám objednané zboží na sklad včas nebo dodat správné zboží, přestože z naší strany nedošlo při objednávce k pochybení, nejsme povinni vaši objednávku dodat . Tato výjimka se uplatní pouze v případě, že za nedostupnost daného zboží neneseme právní odpovědnost, o této skutečnosti jsme vás neprodleně informovali a nepřevzali jsme riziko v souvislosti s pořízením objednaného zboží. Nebude-li dané zboží dostupné, uvědomíme vás o tom a neprodleně vám vrátíme veškeré vámi provedené platby.

Nepřebíráme riziko, že budeme muset dané zboží zajistit u jiného dodavatele (riziko související s pořízením). Toto se týká rovněž zboží, které má povahu zastupitelné věci (věcí, jejichž vlastnosti jsou dány obecným popisem). Jsme povinni vám doručit pouze zboží, které máme aktuálně na skladě nebo které jsme objednali a je na skladě našich dodavatelů. Je-li dodací lhůta uvedena v pracovních dnech, rozumí se pracovními dny všechny dny od pondělí do pátku včetně, nikoliv však státní svátky.

Cena zboží a dopravy

Cenou zboží se rozumí cena zboží v nabídce na internetových stránkách v čase, kdy nám vaše objednávka byla zaslána. Vystavené ceny jsou konečné (celkové) ceny a zahrnují daň z přidané hodnoty v platné zákonné sazbě. Zboží zůstává v našem vlastnictví až do úplného uhrazení kupní ceny za zboží.

Náklady za dopravu jsou splatné pro každou objednávku ve výši uvedené na stránce objednávky.

Na obzvláště objemné, těžké nebo cenné položky se mohou vztahovat odlišné náklady za dopravu. Veškeré takové náklady uvádíme na stránce s podrobnostmi o každém produktu v průběhu nákupu a na stránce objednávky. Konečné náklady za dopravu budou dále uvedeny na stránce objednávky, když se rozhodnete objednávku zadat.

Platby

Přijímáme všechny formy plateb, které jsou uvedeny na webových stránkách www.thetablemona.cz, včetně platebních karet a služby GoPay. Platba prostřednictvím těchto služeb se řídí podmínkami provozovatelů těchto služeb. Vyhrazujeme si ovšem možnost pro konkrétní objednávku určitou formu platby vyloučit a požádat vás o užití jiného platebního nástroje. Veškeré náklady spojené s peněžními transakcemi nesete vy.

Jestliže platíte za objednávku platební kartou, strhnou se prostředky z účtu po zadání objednávky.

Souhlasíte s tím, že všechna komunikace, včetně faktur, upomínek a dobropisů bude zasílána výlučně elektronicky.

Dárkové poukazy a jejich uplatnění

Dárkové poukazy mají omezenou dobu platnosti.

Uplatnit dárkové poukazy lze pouze jednorázově při objednávce a pouze po dobu jejich platnosti. Upozorňujeme, že dárkové poukazy mohou obsahovat podmínku nejnižší možné hodnoty objednávky, při které lze takový poukaz uplatnit.

Hodnota objednaného zboží musí dosahovat nebo převyšovat hodnotu dárkového poukazu. Jestliže poukaz nepokrývá cenu zboží, rozdíl lze uhradit jakoukoli přijímanou platební metodou. Dárkový poukaz nelze směnit za peníze, poukazy nejsou ani nijak úročeny. V případě vrácení některého nebo veškerého zboží se částka zaplacená reklamními poukazy neproplácí.

Uplatnit dárkový poukaz lze pouze před dokončením objednávky. Zpětně nelze dárkový poukaz uplatnit. Není-li dohodnuto jinak, v jedné objednávce nelze kombinovat více dárkových poukazů.

Pokud jste uplatnili při Vašem nákupu dárkový poukaz a následně by v důsledku odstoupení od smlouvy klesla celková výše Vaší objednávky tak, že by celková hodnota objednávky byla menší nebo rovna hodnotě reklamního poukazu, vyhrazujeme si právo požadovat uhrazení původní ceny zboží, které si ponecháte, a to i zpětně.

Zákonné právo na odstoupení od smlouvy

Jestliže si zakoupíte zboží z www.thetablemona.cz, máte ze zákona právo od kupní smlouvy odstoupit do 14 dnů. Jestliže se rozhodnete vrátit zboží, chtěli bychom vás upozornit, že můžete použít etiketu pro vrácení zboží, kterou si můžete stáhnout a vytisknout na adrese www.thetablemona.cz.

Informace ohledně práva na odstoupení od smlouvy:

Máte právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů bez udání důvodu. Lhůta 14 dní běží ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená osoba (nikoliv dopravce) obdrželi poslední položku objednaného zboží.

K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy nás musíte o svém odstoupení od smlouvy informovat prostřednictvím jednostranného prohlášení zaslaným emailem na reklamace@thetablemona.cz. Můžete také využít reklamační formulář pro odstoupení od smlouvy na adrese www.thetablemona.cz, to však není povinností.

Lhůtu pro odstoupení od smlouvy dodržíte, odešlete-li své prohlášení o odstoupení před vypršením této 14 denní lhůty.

Upozorňujeme, že práva odstoupit od smlouvy nemůžete využít u zboží, které bylo po doručení použito, a které ze své povahy, zejména z hygienických důvodů nebo proto, že bylo vyrobeno na zakázku či speciálně upravené, není možné vrátit.

Důsledky odstoupení od smlouvy

Odstoupíte-li od kupní smlouvy, vrátíme Vám všechny platby, které jsme od Vás obdrželi,včetně nákladů na dopravu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy nám došlo Vaše odstoupení od kupní smlouvy. Vrácení plateb provedeme stejným způsobem, který jste použil pro uhrazení původní objednávky, ledaže s vámi výslovně sjednáme jiný způsob platby. V důsledku vrácení platby za zboží Vám nebudeme účtovat žádné náklady. Platby k vrácení jsme oprávněni zadržet do doby, než obdržíme zboží zpět.

Po odstoupení od smlouvy jste povinni nám zboží zaslat bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Lhůta se považuje za dodržení, pokud zboží před uplynutím 14-denní lhůty odešlete. Nebude-li lhůta dodržena, platba za zboží Vám nebude vrácena.

Náklady na dopravu vráceného zboží spojené s Vámi zvoleným způsobem vrácení zboží ponesete Vy.

Zákonná odpovědnost za vady

Neposkytujeme vám na Zboží záruku za jakost. Dle § 2165 odst. 1 občanského jste oprávněni uplatnit právo z vady, která se vyskytne na Zboží v době 24 měsíců od jeho převzetí. Odpovídáme za vady Zboží, které má při převzetí vámi.

Odpovědnost za vady se řídí občanským zákoníkem, zejména ustanoveními § 1914, 1925, 2099 až 2117 a 2161 až 2174.

Naší odpovědností je dodat vám zboží, které nemá vady. Zejména odpovídáme za to, že v čase převzetí:- zboží má vlastnosti, na kterých jsme se dohodli při uzavření smlouvy nebo odpovídá našemu popisu (včetně popisu v reklamních materiálech) nebo je takové, jak lze přiměřeně očekávat s ohledem na povahu zboží, – zboží je vhodné pro námi uvedený účel nebo pro účely, k nimž se zboží daného druhu obvykle používá, – zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů, – zboží je v požadovaném množství a velikosti; a – jestliže jakost či design byly určeny na základě vzorku či vzoru, pak zboží musí mít být alespoň stejně kvalitní jako vzorek či vzor.

Neodpovídá-li zboží výše uvedeným požadavkům, můžete požadovat dodání nového zboží bez vad, není-li to nepřiměřené vzhledem k povaze vady. Není-li dodání nového zboží možné, máte právo odstoupit od kupní smlouvy nebo požadovat přiměřenou slevu z ceny. Pokud by však odstoupení od kupní smlouvy nebo dodání nového zboží bylo vzhledem k povaze vady nepřiměřené, zejména lze-li vadu bez zbytečného odkladu opravit, máte nárok na opravu zboží. I v případě, že lze vadu opravit, máte nárok na dodání nového zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, nelze-li zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo pro větší počet vad.

Jestliže neodstoupíte od smlouvy, nepožadujete nové zboží ani opravu vadného zboží, můžete žádat o přiměřenou slevu z kupní ceny. Uplatnit právo z vadného plnění můžete pouze s ohledem na vady, které se vyskytnou v době do 24 měsíců od převzetí zboží.

Práva z vadného plnění nemůžete uplatnit, jestliže jste věděli o vadě před převzetím zboží nebo byla-li vada způsobena vámi a vaším nesprávným užíváním.

Další informace

Kliknutím na „Objednat“ souhlasíte, že s námi uzavřete kupní smlouvu distančním způsobem. Ponesete veškeré náklady vzniklé následkem použití prostředků komunikace na dálku (např. cena připojení k internetu, telefonní poplatky) v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy.

Vyhrazujeme si právo změny a doplnění těchto VOP. Toto ustanovení neomezuje práva a povinnosti vzniklé v době účinnosti předchozí verze VOP.

Upozorňujeme, že tyto VOP se nevztahují na kupní smlouvy uzavírané s podnikateli.

S pozdravem
The table Mona s.r.o.

Datum poslední aktualizace: 27. 8. 2021